กฎระเบียบของอพาร์ตเมนต์

กฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัยในอาคารเสริมสิน อพาร์ตเมนต์
ลงวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

 1. การชำระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ชำระภายในวันที่ 1-5 ของเดือน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ หากพ้นกำหนดนี้ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับวันละ 100 บาท
 2. ผู้เช่าต้องใช้ห้องที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินห้องละ 2 คน และต้องทำความสะอาดห้องพัก อย่าปล่อยให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
 3. ผู้เช่าต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าเข้าตรวจห้องพักหรือซ่อมแซมห้องพักเป็นครั้งคราว โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อน
 4. การขนย้ายสิ่งของ เข้า-ออก อาคาร สามารถกระทำได้ระหว่าง 8:00–18:00น. หากจะขนย้ายนอกเวลาที่กำหนด ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน
 5. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคาร หากมีความจำเป็นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง (ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนอนพักค้างคืนภายในอาคาร)
 6. การคืนห้องพัก ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ต้องคืนเงินประกัน
 7. หากการเช่า ผู้เช่าชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และอยู่ไม่ถึงกำหนดชำระค่าเช่าครบ 3 เดือน ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืนเงินประกัน
 8. ผู้เช่าต้องนำขยะมาทิ้งที่ถังขยะส่วนกลางซึ่งผู้ให้เช่าได้จัดเตรียมไว้ให้
 9. ผู้เช่าต้องจดหน่วยมาตรวัดน้ำและนำส่งภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน (หากผู้เช่าไม่นำส่ง ผู้ให้เช่าจะเก็บท่านละ 200 บาทไว้ก่อน)
 10. สถานที่จอดรถ ผู้ให้เช่าจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า โปรดดูแลรถของท่านด้วยความระมัดระวัง เพราะหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับรถของท่าน ทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 11. ทรัพย์สินภายในห้องพักของผู้เช่าซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล โปรดระมัดระวังเพื่อป้องกันการสูญหาย และหากเกิดความเสียหายใดๆ หรือสูญหาย อันมิใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ห้ามกระทำการใดๆ หรือส่งเสียงดังรบกวนห้องพักข้างเคียง
 13. ห้ามขีดเขียน เจาะผนัง ติดสติ๊กเกอร์หรือกาวสองหน้า ย้ายหรือดัดแปลงปลั๊ก สวิทช์ ดวงไฟ สายไฟ เปลี่ยนลูกบิดประตู หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าซ่อมจุดละ 200-500 บาท
 14. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในอาคาร
 15. ห้ามวางรองเท้า หรือสิ่งของใดๆ บริเวณทางเดิน
 16. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ ยาเสพติด อาวุธ สิ่งน่ารังเกียจ เข้ามาภายในอาคาร
 17. ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอันควร ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท
 18. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร
 19. ห้ามทิ้งขยะ หรือ สิ่งของออกนอกหน้าต่าง
 20. ห้ามรีดผ้าบนที่นอน (ที่นอนทำจากฟองน้ำอัด)
 21. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย กระดาษชำระ สิ่งของใดๆ หรือเศษอาหาร ลงในชักโครก หรือท่อน้ำ หากเกิดการอุดตัน ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการแก้ไขครั้งละ 300 บาท
 22. ห้ามทำอาหารภายในห้องพัก อนุญาตเพียงหม้อหุงข้าว กาต้มน้ำไฟฟ้า ไมโครเวฟ
 23. ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าพัก
 24. หากผู้เช่ากระทำผิดตามข้อห้ามที่ 12-23 และผู้ให้เช่าได้ตักเตือนแล้ว 1 ครั้ง แต่ผู้เช่ายังกระทำผิดอีก ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและให้ผู้เช่าออกจากห้องที่เช่าโดยไม่คืนเงินประกัน
 25. การส่งคืนห้องพัก ผู้เช่าต้องส่งคืนในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม โดยปราศจากสิ่งของชำรุดเสียหาย และยินยอมเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 200 บาท
 26. หากผู้ให้เช่าพบว่ามีสิ่งของภายในห้องพักชำรุด หรือเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันของผู้เช่า ตามส่วนความชำรุดหรือเสียหายนั้น ในกรณีเงินประกันนั้นไม่พอชำระ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้เช่าตกลงกับผู้เช่า
 27. ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสำหรับผู้พักอาศัยในอาคาร เสริมสิน อพาร์ตเมนต์ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ติดป้ายประกาศภายในอาคาร และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงในป้ายประกาศนั้น

ไฮไลต์ กฎระเบียบ (ฉบับเข้าใจง่าย หน้า 1/2)

ไฮไลต์ กฎระเบียบ (ฉบับเข้าใจง่าย หน้า 2/2)